Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry

Säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys käyttää itsestään epävirallista lyhennettä Ketky ry.

2 §

Tarkoitus ja toimintamuoto

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia informaatioteknologian kanssa työskentelevien tai opiskelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Keski- Suomen alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää informaatioteknologian mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myydä palveluja eikä toiminnallaan tuottaa siihen osallisille taloudellista voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kerho-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä, harjoittaa tiedotus-, virkistys- ja julkaisutoimintaa ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on Tietotekniikan liitto ry:n jäsen.

3 §

Jäsenyys
Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksessä voi olla liikejäseniä, henkilöjäseniä ja kunniajäseniä. Liikejäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö. Henkilöjäsen voi olla
a) yksi kunkin liikejäsenen nimeämä henkilö
b) henkilö, joka työskentelee informaatioteknologian parissa tai on siitä muuten kiinnostunut sekä
c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan informaatioteknologian opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen).

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita vähintään kolme vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut tai muulla tavoin erittäin ansioitunut jäsen. Kunniajäseneksi voidaan valita vähintään kolme vuotta yhdistyksen hallituksen jäsenenä toiminut tai muulla tavoin erittäin ansioitunut jäsen. Kunniajäseneksi voidaan myös valita vähintään kymmenen vuotta yhdistyksessä aktiivisesti mukana ollut jäsen. Kunniajäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Heillä ei ole muita oikeuksia tai velvollisuuksia.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle määräämä jäsenmaksu. Edellä a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen liikejäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 §

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-9 muuta jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet pitää olla pykälän 3 kohtien a tai b mukaisia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtajana saa sama henkilö toimia enintään kolmena toimikautena peräkkäin.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen ja koollekutsuminen on tapahtunut 6 § mukaan. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi yhdistyksen kokousta, syys- ja kevätkokouksen. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä ilmoituksella. Tällä tarkoitetaan yhdistyksen kotisivuja ja yhdistyksen sähköpostilistaa.

Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista äänioikeutetuista sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammikuun 15. ja maaliskuun 31. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
4) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi

Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
2) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen edellyttämällä tavalla
4) valitaan yksi tilintarkastaja ja kaksi varahenkilöä
5) valitaan yhdistyksen edustajat Tietotekniikan liitto ry:n kokouksiin
6) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Liikejäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai liikejäsenen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole äänivaltaa henkilöjäsenenä. Äänioikeutta ei ole myöskään kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun 15.päivään mennessä annettava yhdistyksen tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

Tilintarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

8 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava Tietotekniikan liitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Tietotekniikan liitto ry:lle.