Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen IT-alan vuoden 2015 tunnustuspalkinnot

Ketky jakoi kolme IT-alan tunnustuspalkintoa ja tunnustusmainintaa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan isännöimillä tietojenkäsittelytieteen päivillä perjantaina 5.6. klo 15.30.

Tunnustuspalkintojen jakamisella nostetaan esille keskisuomalaista IT-alaa. Palkittavien töiden valinnassa on painotettu esitettyjen ideoiden liiketoimintapotentiaalia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä Keski-Suomen IT-toimialan uudistumiselle ja kehittymiselle. Palkitut työt esittelevät uusia innovatiivisia tuote-, palvelu- ja liiketoimintaideoita.

Stipenditoimikunta toteaa kaikkien palkinnon saajien edistäneen omalla työllään keskisuomalaista IT-alan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Palkinnot jaetaan siten, että kolme opiskelijaa sai opintojensa päättötyöstä tunnustuspalkinnon. Lisäksi kaksi ansiokasta IT-alalla jo työskentelevää henkilöä ja yksi yritys saivat kunniamaininnan.

Vuoden 2015 tunnustuspalkinnon saajat:

Insinöörityö: Pasi Hulkko
Perustelu: Pasi Hulkon työssä Avoimen lähdekoodin puhelinkeskussovellusten implemantaatio korostuu keskisuomalainen osaaminen. Toimeksiantaja (ilmasotakoulu) on saanut työstä merkittävää hyötyä ja sen tuloksia voidaan hyödyntää myös muualla puolustusvoimien käytössä.

Maisterityö: Maj-Lis Rantala
Perustelu: Maj-Lis Rantalan pro gradu -tutkielmassa IT-teknologiaa ikääntyvien kotona asumista turvaamassa on jatkettu Mobiilihoiva-hankkeen tuotoksia ja kehitetty palvelukokonaisuutta, jonka avulla mahdollistetaan vanhusten kotona asuminen laitoshoidon sijaan. Tutkielmalla on saatu maakunnallista näkyvyyttä ja konkreettisia hyötyjä vanhusten kotona asumiseen.

Väitöskirja: Henri Pirkkalainen
Perustelu: Henri Pirkkalaisen väitöskirja Globally distributed knowledge sharing in social software environments: barriers and intervention käsittelee laadukkaasti ja oivaltavasti sosiaalisten ohjelmien käyttöä kansainvälisesti hajautetun tiedon hallinnassa. Pirkkalaisen väitös on ainoa, joka on saanut arvosanan 5 vuonna 2014 hyväksytyistä väitöskirjoista Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa.


Vuoden 2015 Kunniamaininnan saajat:

Marko Rintamäki
Perustelut: Marko Rintamäki on rautainen ammattilainen, joka on saanut kiitosta yhteistyökumppaneiltaan, kollegoiltaan ja opiskelijoita. Hän on ideoillaan ja innovatiivisuudellaan antanut sysäyksen ohjelmistoprojektien ja prosessien kehittämiseen.

Jaana Kuula
Perustelut: Jaana Kuula on vienyt läpi mittavia EU- ja Tekes-hankkeita. Niiden ansiosta Keski-Suomi on saanut näkyvyyttä ja uskottavuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Magister Solutions Oy
Perustelu: Magister Solutions on 10-vuotisen toimintansa aikana tehnyt innovatiivista ja kansainvälistä IT-alan pioneerityötä yhdistämällä yliopistomaailman ja elinkeinoelämän tuomalla mm. yliopistolla kehitettyjä sovelluksia markkinoille.

Artikkelilaji: